online poker
Mar-8-2010

SERBEST MESLEK MAKBUZU

Posted by admin under Genel

SERBEST MESLEK MAKBUZU

Serbest meslek erbabının (avukat, doktor, serbest muhasebeci vb.) mesleki faaliyetine ilişkin her türlü tahsilatı belgelemek için düzenlemek ve kullanmak zorunda olduğu bir belgedir. Serbest meslek erbabı, her türlü tahsilatları için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenler. Bir nüshasını müşteriye verir, müşteriler de bu makbuzu istemek ve almak zorundadır.

Serbest meslek makbuzunda şu bilgiler bulunur:
_ Serbest meslek erbabının soyadı, adı veya ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
_ Müşterinin soyadı, adı veya ünvanı ve adresi
_ Alınan paranın miktarı ve alındığı tarih
_ Kesinti (gelir vergisi ve fon kesintisi) tutarı
_ KDV tutarı
_ Serbest meslek erbabının imzası.
Serbest meslek makbuzu seri ve sıra numaraları ile teselsül ettirilir.
Vergi mükellefi olmayan kişilerden yapılan tahsilatlar için düzenlenen serbest meslek makbuzunda vergi ve fon kesintisi yer almaz. Çünkü, bu kişilerin vergi kesintisi yapma sorumlulukları yoktur. Bu kişilere düzenlenen serbest meslek makbuzunda KDV, alınan ücrete dahildir.

Serbest meslek makbuzu verme zorunluluğu, gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbabı içindir. Götürü usule tabi olanların, birinci ve ikinci sınıf tacirlerle, defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabı ve çiftçilere yaptıkları iş karşılığında aldıkları bedeller gider pusulasına bağlanır.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mar-8-2010

YAZARKASA FİŞİ

Posted by admin under Genel

YAZARKASA FİŞİ

Yazar Kasa Günlük “Z” Raporu

Ödeme kaydedici cihazlardan (yazar kasalardan) belli zamanlarda alınan satış ve hasılatların tür ve toplamını gösteren bir belgedir.

Yazar kasalar elektronik hafızalı olduğundan kesilen fişlerle ilgili bilgileri belleğinde saklar. Daha sonra günlük olarak kesilen fişlerin sırasıyla dökümünü verir buna yazar kasa günlük “Z” raporu denir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mar-8-2010

YOLCU TAŞIMA LİSTESİ

Posted by admin under Genel

YOLCU TAŞIMA LİSTESİ

Şehirlerarası yolcu taşıyan müesseselerce her sefer için ayrı olmak üzere, yolcu listesi düzenleyeceklerdir. Oturma yerleri planlı olarak gösterilecek, yolcu adedi belirtilecektir. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar, sadece yolcu bileti keserler, yolcu listesi düzenlemezler.

Yolcu listeleri, en az üç nüsha olarak düzenlenecek, bir nüshası iş yerinde kalacak, iki nüshası taşıtta bulundurulacaktır.

Yolcu taşıma biletlerinin komisyoncu ve acenteler tarafından kesilmesi halinde, yolcu listeleri 4 nüsha olarak düzenlenecek ve bir fazla nüshası da bu kişiler tarafından saklanacaktır.

Yolcu listelerinde, şu bilgiler bulunur:

 • Yolcu listesini düzenleyenin adı, soyadı varsa ticaret ünvanı,
 • Taşıtı işleten mükellefin adı, soyadı, varsa ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Taşıtın plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati,
 • Bilet numaraları işaretlenmek şartıyla yolcu sayısı ve toplam hasılat tutarı,
 • Seri ve müteselsil sıra numarası.

Yolcu listeleri an az yukarıdaki bilgileri taşıyacak şekilde, anlaşmalı matbaalara bastırılarak veya basılı halde alınanlar notere tasdik ettirildikten sonra kullanılabilir.

Ancak, bir otobüs firmasının veya firmalarının biletlerinin komisyoncular tarafından satılması halinde, yolcu taşıma biletleri ve yolcu listelerini otobüs komisyoncuları kendi vergi dairelerinin bulunduğu ildeki anlaşmalı matbaalara kendi adlarına bastıracaklar ve bu şekilde bastırılacak biletlerin dış yüzü üzerinde, hangi firmanın biletinin olduğunu belirtir, ilgili firmanın, adı ve soyadı varsa ünvanı gibi bilgiler ile amblemi yer alacaktır.

Otobüs komisyoncuları, bu şekilde bastıracakları yolcu taşıma biletlerini, birbirini takip eden müteselsil seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettireceklerdir. Otobüs firmaları ise hizmet bedeli olarak komisyoncu adına düzenleyecekleri faturalarda satılan bilet miktar ve tutarını ayrıca göstereceklerdir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mar-8-2010

GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ

Posted by admin under Genel

GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ

Otel, motel, tatil köyü ve pansiyon gibi konaklama yerleri işletenler tarafından düzenlenen bir belgedir.

Günlük müşteri listelerinde, günlük olarak odalar, bölmeler ve yatak durumu planlı olarak gösterilir. İşletmede bulundurularak, istendiği anda ibraz edilir.

Günlük müşteri listelerinde, şu bilgiler bulunmalıdır:

_ Mükellefin adı, soyadı, varsa ünvanı ve adresi
_ Oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı ve oda ücreti
_ Düzenleme tarihi
_ Müteselsil seri ve sıra numarası

Günlük müşteri listelerinin, anlaşmalı matbaalara bastırılmış veya kullanmadan önce notere tasdik ettirilmesi gerekir.

Konaklama tesislerinden yararlanan müşteriler, günlük olarak bu listelere kaydedilir. Müşterilerin tesislerden ayrılmaları halinde, toplam gün sayısına göre hesaplanan hizmet bedeli tutarında fatura veya fatura yerine geçen belge düzenlenir. Konaklama işletmeleri tarafından düzenlenen faturaların yasal dayanağını günlük müşteri listeleri oluşturmaktadır.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mar-8-2010

YOLCU TAŞIMA BİLETLERİ

Posted by admin under Genel

GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA LİSTESİ

Biletle girilen yerler ve yolcu taşıyan işletmelerde perakende hasılatı belgelemek için kullanılan vesikalardır.

Biletle girilen yerler ile yolcu taşıma işleri için kopyalı olarak en az iki örnek, giriş ve yolcu taşıma bileti düzenlenir. Asıl nüshası müşteriye verilir. Dip koçanlı olarak da düzenlenmesi halinde, dip koçan işletmede kalır; aynı bilgileri taşıyan diğer örneği müşteriye verilir.

Giriş ve yolcu taşıma biletlerinde şu bilgiler bulunmalıdır:

  • İşletme veya mükellefin adı, soyadı, varsa ticaret ünvanı,
  • Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
  • Seri ve müteselsil sıra numarası.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mar-8-2010

TAŞIMA İRSALİYESİ

Posted by admin under Genel

TAŞIMA İRSALİYESİ

Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek veya tüzel kişiler naklettikleri eşya için V.U.Kanunu’nun 209. maddesindeki yazılı bilgilerle sürücünün ad ve soyadı ve aracın plaka numarası ihtiva eden ve seri numarası dahilinde teselsül eden irsaliye kullanmak mecburiyetindedir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mar-8-2010

Bilgisayarlı Muhasebe Ders Notları

Posted by admin under Genel
Mar-5-2010

Bilgisayarlı Muhasebe Seti

Posted by admin under Genel

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mar-5-2010

Genel Muhasebe Dersleri

Posted by admin under Genel
Muhasebenin Fonksiyonları

Bir objenin tanımından hareketle o objenin fonksiyonları yani görevleri kolaylıkla saptanabilir. Muhasebenin fonksiyonlarından bahsedebilmek için muhasebenin tanımına bakmak yeterli olacaktır.

Muhasebenin tanımını hatırlayacak olursak, mali nitelikli işlem ve olayları kaydetme, sınıflandırmaözetleyerek rapor etme, analiz etme ve yorumlama bilim ve sanatıdır.

Muhasebenin Fonksiyonları şunlardır.

1. Kaydetme      2. Sınıflandırma            3. Özetleyerek Rapor Etme       4. Analiz ve Yorumlama

1- Kaydetme: Mali nitelikli işlem ve olayların Vergi Usul Kanununda ve Türk Ticaret Kanununda yer alan objektif belgelere dayandırılarak tarih ve sıra numarasına göre Yevmiye Defteri yani günlük deftere kaydedilmesidir. Kayıtlar ilgili deftere aktarılırken Vergi Usul Kanununun belirttiği kurallara uyulması mecburidir. Uyulmadığı takdirde ceza verilir.

2- Sınıflandırma:  Yevmiye defterine tarih ve sıra numarasına göre kaydedilen işlem ve olayların Defter-i Kebirde yani büyük defterde tasnif edilmesidir. Örneğin ticari mallar, bankalar, kasa gibi.

3- Özetleyerek Rapor Etme: Yevmiye defterine kaydedilen ardından Defter-i Kebirde sınıflandırılan bilgilerin muhasebe bilgilerinden yararlanacak kişi ya da kuruluşlara( işletme sahibi, yöneticiler, bankalar, müşteriler vs) onların anlayacağı açıklıkta ve doğrulukta mali tablolar yardımıyla rapor halinde sunulmasıdır. Rapor etme, kaydetme ve sınıflandırmanın fonksiyonudur.

4- Analiz ve Yorum: Mali tablolarda işletmenin durumu rapor edildikten sonra sonuçların ne anlama geldiği, işletmenin ne durumda olduğu, ve nereye doğru gittiğinin yorumlanmasıdır. Mali tablolar yorumlanması son derece önemlidir. İşletmenin yol haritası belirlenmesine yardımcı olunur.

      Muhasebenin Bölümleri

Muhasebe genel olarak 3 bölümde incilenir.

1. Genel Muhasebe: Muhasebedeki bilgiler hiç bir analize tabi tutulmadan belgelere dayanarak kaydedilir. İşletmenin edindiği varlıklar ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklar yer alır.

2. Yönetim Muhasebesi: Genel muhasebe ve Yönetim Muhasebesinden sağlanan bilgilerin firma yöneticilerine yön verecek şekilde kayıt altına alınmasıdır. Yöneticilere karşı yapılan muhasebe olarak da tanımlanabilir.

3. Maliyet Muhasebesi: Üretim yani imalat yapan işletmelerde üretilen mamülün ve yarı mamülün maliyetinin ayrıntılı olarak hesaplandığı muhasebe bölümüdür. Maliyet muhasebesinde üretilen bilgiler genel muhasebe ve yönetim muhasebesinde kullanılır.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mar-5-2010

Muhasebede Kullanılan Belgeler

Posted by admin under Genel

MUHASEBE KULLANILAN BELGELER

1- Vergi usul kanunundan kaynaklanan belgeler

a-      Fatura

b-     Sevk irsaliyesi

c-      İrsaliyeli fatura

d-     Perakende satış vesikaları

e-      Gider pusulası

f-       Müstahsil makbuzu

g-     Serbest meslek makbuzu

h-     Ücret Bordrosu

i-       Taşıma irsaliyesi

j-        Yolcu listesi

k-     Günlük müşteri listesi

2- Türk ticaret kanunundan kaynaklanan belgeler

a-      Kambiyo senetleri

I-     Çek

II-  Bono ( Emre Muharrer Senet )

III-              Poliçe

3- İşletme içi işlemleri kanıtlayıcı belgeler

a-    Muhasebe  Fişleri

I-   Kasa Tahsil fişi

II-  Kasa Tediye fişi

III-  Mahsup fişi

1-      Vergi usul kanundan kaynaklanan belgeler

a-      Fatura : Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

Faturada bulunması zorunlu olan bilgiler:

1-      Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası

2-      Müşterinin adı varsa ticaret unvanı iş adresi vergi dairesi ve hesap numarası

3-      Malın veya işin nev’i miktarı ve tutarı.

4-      İrsaliye Tarih ve numarası.

Faturanın nizamı

1-      Fatura birbirini takip eden sıra numaraları halindedir, Şube veya kısımları için ayrı fatura bastırılır.

2-      Faturalar en az bir asıl bir suret olarak düzenlenir. Birden fazla örnek için kaçıncı örnek olduğu işaretlenir.

3-      Fatura en geç sevk tarihinden itibaren 10 gün içinde tanzim edilir. Aksi halde hiç düzenlenmemiş sayılır.

4-      Faturayı düzenleyen müşterinin kimliğinden sorumludur.

5-      Faturanın üst kısmına basılan kaşe ve imza açık faturayı, alt kısmına vurulan kaşe ise kapalı faturayı ifade eder.

Sevk İrsaliyesi : Mal Haraketini kontrol etmek amacıyla getirilen malın sevki anında mal ile birlikte bulunan bir belgedir.

Sevk irsaliyesi fiyat ve bedel hariç olmak üzere faturada yazılı olan bilgileri taşır. Üç nüsha halinde tanzim edilip İki nüshası mal ile birlikte bulunur bir nüshası işletmede kalır.

İrsaliyeli Fatura : Malı satan mükellefler bu belgeyi en az üç örnek olarak düzenleceyeceklerdir. En az üç nüsha düzenlenmeyen belge hiç düzenlenmemiş sayılır.

Perakende Satış Fişi : 76,00 TL.lik haddi aşmayan satışlarda düzenlenen belgedir. Ayrıca bu belge yerine ödeme kaydedici cihaz fişide verilebilir.

Gider Pusulası : Fatura düzenlemek, vermek ve istemek zorunda olanların bu yükümlülükleri bulunmayanlarla yaptıkları iş ilişkilerini belgelendirmeleri amacıyla kullanılan bir belgedir. Vergiden Muaf esnafa yaptıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar için gider pusulası düzenleyerek bu malı satana veya işi yapana imza ettirirler. Bu belge malı satan veya işi yapan tarafından verilmiş fatura yerine geçer. En az iki nüsha düzenlenir.

Hizmetler için %10 Gelir Vergisi %10 fon payı kesilir, Mallar için %5 Gelir Vergisi %10 Fon Payı kesilir.

Müstahsil Makbuzu : Küçük çiftçi ve vergiden muaf olan çiftçilerden satın alınan zirai ürünler için düzenlenen ve fatura yerine geçen belgedir. En az İki nüsha düzenlerin.

Serbest Meslek Makbuzu : Serbest Meslek Erbabının mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilat için düzenlediği bir bilgedir.

Ücret Bordrosu : İşverenin işçilerine her ay Yasal kesintilerini ve ödedikleri ücretleri gösterir bordrodur.

Taşıma İrsaliyesi : Ücret Karşılığında  taşıma yapanların düzenlediği belgedir. Malın cinsi, miktarı, alınan nakliye ücret  tutarına ilişkin sütunlar ile malı gönderen ile alıcının  kimlik bilgileri ve malın nereye ve kime gönderildiği, sürücünün adı soyadı ve kimlik bilgileri yer alır.

Yolcu listeleri : Şehirler arası yolcu taşımalarında yolcu bileti kesmeye mecbur olan mükelleflerin düzenlediği bir belgedir. Taşıtın Plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati ile bilet numaraları işaretlenmek suretiyle yolcu sayısı ve toplam hasılat tutarları yer alır.

Günlük Müşteri Listesi : Otel, Motel ve Pansiyon gibi konaklama yerlerinin odalar, bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak düzenledikleri belgelerdir.

Belge düzenine uyulmamasının Cezaları : Verilmesi ve alınması icap eden Fatura, Gider Pusulası ve Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzunu vermeyen ve almayanlardan her birine her fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Makbuzu için, bu vesikalara yazılması gereken tutarın %10 nisbetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)